Zarządzenie nr 07/2012

Zarządzenie N R 07/2012

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

z dn. 02.01.2012

w sprawie:

zasad rejestrowania umów w w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku

 Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady rejestrowania umów w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku

§ 1

Każda umowa, ugoda lub porozumienie, którego stroną jest Gminny Ośrodek Kultury w Cisku podlega rejestracji.§ 2

Rejestr umów według załącznika do zarządzenia prowadziKoordynator Kontroli Zarządczej.

§ 3

1. Odpowiedzialnym za przedłożenie umowy do rejestru jest kierownik komórki organizacyjnej, która umowę przygotowała lub do której umowa wpłynęła.

2. Umowa przed jej podpisaniem i przekazaniem jej do rejestracji powinna zostać zaakceptowana przez radcę prawnego.

3. Umowa podlega przekazaniu celem jej rejestracji niezwłocznie po jej podpisaniu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.01.2012r.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi Kontroli Zarządczej.

 

(podpis)
 

Zał. nr 1

 

do zarz nr 07 z dn. 02.01.2012

  

Rejestr umów w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W CISKU

 

 

 

 

 

Lp.

Data
wprowa­dzenia do rejestru

Przedmiot
umowy

Strona
umowy

Data
zawarcia

Osoba
podpisująca

Właściwa
komórka
merytoryczna (przekazująca)

Miejsce
przechowywania
oryginału

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2014 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 1159
06 lutego 2014 14:08 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
06 lutego 2014 14:05 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.