Zarządzenie nr 06/2012

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 06/2012

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

z dn. 02.01.2012r.

w sprawie:

zasad planowania szkoleń w Gminnym Ośrodku Kultury w CiskuCelem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli za­rządczej, wprowadza się zasady planowania szkoleń w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku

§ 1

1. Pracownicy jednostki podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

2. W celu efektywnego wykorzystania środków finansowych na szkolenia dla pracow­ników co roku opracowuje się plan szkoleń.

§ 2

1. Plan szkoleń opracowywany jest przez dyrektora GOK na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego na początku roku przez pracowników oraz kierownika GBP.

2. Ostateczną decyzję dotyczącą ujęcia proponowanych szkoleń w planie szkoleń podejmuje kierownik jednostki, biorąc pod uwagę możliwości finansowe jednostki.

3. Plan szkoleń w uzasadnionych przypadkach może być modyfikowany w trakcie roku.

4. Plan szkoleń obejmuje w szczególności:

a) przedmiot proponowanego szkolenia,

b) poziom proponowanego szkolenia,

c) planowaną ilość uczestników,

d) zakładany koszt szkolenia.

5. Wzór planu szkoleń stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Każdy pracownik uczestniczący w szkoleniu wypełnia ankietę według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ankieta służy ocenie jakości i przydatności przeprowadzonego szkolenia dla wykonywania obowiązków pracownika.

§ 4

1. Dla każdego szkolenia w zatwierdzonym planie szkoleń prowadzi się Kartę szkolenia według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Karta szkolenia służy zbiorczej ocenie jakości i efektywności przeprowadzonego szkolenia z

punktu widzenia potrzeb pracowników i jednostki i celów kontroli za­rządczej.

§ 5

1. Analizę jakości i efektywności przeprowadzonych szkoleń przeprowadzają kierow­nicy komórek organizacyjnych właściwych merytorycznie ze względu na tematykę szkolenia na podstawie ankiet i kart szkoleń, a jej wyniki przedstawiają kierownikowi jednostki do końca roku.

2. Wyniki analizy jakości i efektywności przeprowadzonych szkoleń bierze się pod uwagę przy planowaniu szkoleń na lata następne.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.01.2012r.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi Kontroli Zarządczej. 

(podpis)

 

 

 

Zał. Nr 1

do zarz. 06 z dnia 02.01.2012r.

 

 

Ankieta jakości szkolenia

 

 

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia

 

Temat szkolenia

 

Data szkolenia

 

Osoba prowadząca szkolenie

 

 

W jakim stopniu szkolenie spełniło Pani/Pana oczekiwania?

 

1

2

3

4

5

 

Poziom wiedzy merytorycznej prowadzącego

 

1

2

3

4

5

 

Sposób przekazywania wiedzy prowadzącego

 

1

2

3

4

5

 

Komunikatywność prowadzącego

 

1

2

3

4

5

 

Czy prowadzący szkolenie udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania?

 

Tak

Raczej Tak

Raczej Nie

Nie

 

Jakość merytoryczna materiałów szkoleniowych

 

1

2

3

4

5

 

Przydatność uzyskanych informacji przy wykonywaniu obowiązków

 

1

2

3

4

5

 

Uwagi

 ............................................ ...................................................

(data) (podpis)

 

 

 

Zał. Nr 2

do zarz. . 06 z dnia 02.01.2012r.

 

Plan szkoleń Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

na rok .................................

 

 

Lp.

Temat
szkolenia
1

Poziom szkolenia2

Plan

Wykonanie

Podmiot/Osoba przeprowadzająca szkolenie

Uwagi3

Ilość
osób

Koszt całkowity

Ilość
osób

Koszt całkowity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Dla każdego tematu szkolenia można wprowadzić tzw. Kartę szkolenia.

2Wysoko specjalistyczny/Dla zaawansowanych/Dla średnio zaawansowanych/Dla początku­jących/Podstawowy

3Uwagi mogą dotyczyć przyczyn nieprzeprowadzenia planowanego szkolenia, zaznaczenia danego szkolenia jako priorytetowego itp 

Zał. Nr 3

 

do zarz. 06 z dnia 02.01.2012r.

 

Karta szkolenia

 

 

 

Pozycja planu szkoleń

Temat szkolenia

Poziom
szkolenia

Plan

Wykonanie

Osoba prowadząca szkolenie

Ocena
szkolenia
(wg ankiet)

Uczestnicy (imię
i na­zwisko,
stanowisko,
komórka meryto­ryczna)

Koszt całkowity

Uczestnicy (imię
i nazwisko,
stanowisko, komórka meryto­ryczna)

Koszt całkowity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2014 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 1129
06 lutego 2014 14:04 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
06 lutego 2014 13:53 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.