Zarządzenie nr 05/2012

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 05

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

z dn. 02.01.2012r.

 

w sprawie:
zasad oceny pracowników i jednostki przez petentów

 

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli za­rządczej, wprowadza się zasady oceny pracowników i urzędu przez petentów w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku

§ 1

1. Pracownicy oraz jednostka jako całość podlegają ocenie zewnętrznej petentów.

2. Ocena może być formułowana w przypadku każdorazowej czynności wykonywanej przez pracownika z udziałem petenta.

3. W tym celu pracownik informuje petenta o możliwości sformułowania oceny i przekazuje lub wskazuje miejsce znajdowania się arkusza oceny. Wzór arkusza oceny stanowi załącznik do zarządzenia.

4. Arkusz oceny jest anonimowy.

5. Arkusz oceny po wypełnieniu składany jest w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku (w sekretariacie pokój nr 10) o czym pracownik poucza petenta.

§ 2

1. Analizy treści arkusza oceny dokonują:

a) w przypadku oceny pracownika – jego przełożony,

b) w przypadku oceny komórki merytorycznej – jej kierownik.

2. Wyniki analizy brane są pod uwagę przy ocenie okresowej pracownika oraz przy podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania danej komórki merytorycznej.

3. Wyniki analizy brane są pod uwagę przy ocenie funkcjonowania struktury organizacyjnej jednostki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.01.2012r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynator Kontroli Zarządczej.

 

(podpis)

 

 

Zał. 1

do zarz 05 z dnia 02.01.2012r.

Ankieta oceny pracy GOK Cisek i pracowników(anonimowa)

Rodzaj sprawy załatwianej w GOK:

….........................................................

…................................................

Komórka organizacyjna:

 

(nazwa komórki)

Pracownik:

 

(imię i nazwisko)

Ocena*:

 

1

2

3

4

5

Profesjonalizm obsługi

 

 

 

 

 

Terminowość załatwienia sprawy

 

 

 

 

 

Szybkość załatwienia sprawy

 

 

 

 

 

Zaangażowanie pracownika

 

 

 

 

 

Kultura osobista pracownika

 

 

 

 

 

* we właściwej rubryce wstawić krzyżyk

Propozycje zmian (w zakresie struktury organizacyjnej i sposobu załatwiania spraw):

…............................................................................ …............................

…...................................................

.. ….............................................................................................................

(między innymi wskazać powody braku oceny pozytywnej)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2014 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 1275
06 lutego 2014 13:55 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
06 lutego 2014 13:44 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.