Zarządzenie nr 04/2012

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 04/2012

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

z dn. 02.01.2012r.

w sprawie:

zasad i trybu wyznaczania celów w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku

określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięciaCelem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady i tryb wyznaczenia celów w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku

określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

§ 1

I. Określa się podstawowe funkcje stałe1 (misję jednostki):

1. Edukacja kulturalna oraz przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

2. Rozwój czynnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym.

3. Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych i czytelnictwa.

4. Gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem

materiałów dotyczących własnego regionu

5. Popularyzowanie książki i czytelnictwa.

6. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.

7. Rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną.

8. Organizowanie kulturalnej rozrywki i rekreacji.

 

II. Funkcje stałe (misja jednostki) podlegają corocznej weryfikacji z punktu widzenia ich aktualności lub

potrzeby wprowadzenia nowych funkcji.

III. Wykaz funkcji stałych (misji jednostki) oraz zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach

danej funkcji wraz z miernikami stanowią załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Podstawowe funkcje okresowe wyznaczane są przez kierownika jednostki w formie pisemnej, w przyjętych okresach planowania w okresie trzyletnim

2. Wykaz funkcji okresowych, czas ich realizacji oraz zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach danej funkcji wraz z miernikami stanowią załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

1. Każda funkcja realizowana jest przez wykonywanie określonych zadań.

2. Struktura organizacyjna jednostki jest powiązana z funkcjami i zadaniami realizowanymi przez jednostkę.

3. Kierownik każdej z komórek merytorycznych odpowiada za realizację konkretnego zadania lub zadań w zakresie określonym w przepisach określających zakres obowiązków tej komórki.

§ 4

1. Koordynator przedstawia w terminie do 10 września propozycję celów szczegółowych służących realizacji zadania lub zadań, za których realizację odpowiada. Propozycja obejmuje:

a) charakterystykę opisową zadania i celu wskazującą jego powiązanie z realizacją zadania,

b) mierniki bazowe osiągnięcia danego celu,

c) mierniki docelowe osiągnięcia danego celu.

Wzór propozycji celów szczegółowych służących realizacji zadania stanowi załącz­nik nr 3 do zarządzenia.

2. Dyrektor GOK w terminie 15 września do2 analizuje przedstawione propozycje i zatwierdza plan realizacji zadań i celów na kolejny rok budżetowy wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do zarządzenia.

4. Plan realizacji zadań i celów jest aktualizowany po ostatecznym zatwierdzeniu planu finansowego oraz każdej późniejszej zmianie planu finansowego, mającej wpływ na zakres realizowanych zadań.

5. Kierownicy komórek zapoznają pracowników komórki z przyjętym planem realizacji zadań i celów szczegółowych na kolejny rok budżetowy.

6. Kierownik komórki przyjmuje plan monitorowania każdego z zadań i celów w jego komórce, biorąc pod uwagę przyjęte mierniki, oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za monitorowanie osiągnięcia mierników.

§ 5

1. Kierownicy komórek merytorycznych sporządzają na koniec każdego półrocza sprawozdanie z realizacji zadań i celów i przedstawiają je kierownikowi jednostki wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie powinno wskazywać poziom osiągniętych mierników w odniesieniu do poziomu zakładanego oraz ewentualne przyczyny nieosiągnięcia zakładanych mierników i propozycje rozwiązań3.

3. Kierownik jednostki po analizie złożonych sprawozdań może podjąć decyzję o zmianie planu realizacji celów szczegółowych na dany rok budżetowy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.01.2012r.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza sięKoordynatorowi Kontroli Zarządczej.

 

 

 

Zał. nr 1

do zarz. nr 04 z dnia 02.01.2012r.

Charakterystyka funkcji stałych (misji jednostki) w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku

oraz zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach danej funkcji (misji)1

 

Nr

Nazwa funkcji

Zadanie i cel

Nr

Miernik

1

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

2

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

1Zarówno charakterystyka funkcji, jak i przedmiotowy zakres zadań powinny być określone ­ogólnie, umożliwiając elastyczność w formułowaniu zadań szczegółowych w ramach bieżącej działalności jednostki. Przykład: Opis 22 funkcji państwa, www.mf.gov.pl 

 

Zał. Nr 2

  

do zarz. 04 z dnia 02.01.2012r.

 

 

 

 

Charakterystyka funkcji okresowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku  oraz zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach danej funkcji1

 

 

 

 

Nr

Nazwa funkcji

Okres realizacji

Zadanie i cel

Nr

Miernik

1

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

2

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

1Zarówno charakterystyka funkcji, jak i przedmiotowy zakres zadań powinny być określone ­ogólnie, umożliwiając elastyczność w formułowaniu zadań szczegółowych w ramach bieżącej działalności jednostki. Przykład: Opis 22 funkcji państwa, www.mf.gov.pl 

Zał.Nr 3

 

do zarz. 04 z dnia 02.01.2012r.

 

 

 

 

Charakterystyka zadań i celów szczegółowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku

 

do realizacji w roku 2012

 

 

 

 

A. Funkcje główne

 

 

 

Nr

Nazwa funkcji głównej

Nr

Zadanie
(opis zadania
i opis celu)

Miernik

Proponowane
główne
mechanizmy
kontroli
zarządczej

Nazwa

Wartość

Bazowa

Docelowa

Rok
bazowy

Rok
bazowy
+ 1

Rok
bazowy
+ 2

1.

WSPIERANIE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

1

Wzmocnienie lokalnej tożsamości i poczucia jedności

Ilość zorganizowanych spotkań z twórcami i pasjonatami z terenu Gminy Cisek

1

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Funkcje okresowe

 

 

 

Nr

Nazwa funkcji głównej

Nr

Zadanie
(opis zadania
i opis celu)

Miernik

Proponowane
główne
mechanizmy
kontroli

zarządczej

Nazwa

Wartość

Bazowa

Docelowa

Rok
bazowy

Rok
bazowy
+ 1

Rok
bazowy
+ 2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(podpis dyrektora)
 

Zał. Nr 4

 

 

o zarz 04 z dnia 02.01.2012r.

 

 

 

 

Plan realizacji celów w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku

 

 

w roku ..........................

 

 

 

 

Nr

Nazwa funkcji

Nr

Zadanie
(opis zadania
i opis celu)

Miernik

Odpowiedzialna
komórka
organizacyjna

Nazwa

Wartość

Bazowa

Docelowa

Rok
bazowy

Rok
bazowy
+ 1

Rok
bazowy
+ 2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(podpis dyrektora) 

 Zał. Nr 5

do zarz 04 z dnia 02.01.2012r.

 

Sprawozdanie z realizacji celów w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku

 

w roku ........................ za ........................... półrocze

 

 

Nr

Nazwa funkcji

Nr

Zadanie
(opis zadania
i opis celu)

Miernik

Przyczyny
nieosiągnięcia wartości
docelowych.
Propozycje
działań

Nazwa

Wartość

Rok
bazowy

Docelowa (zakładana)

Rzeczywista

I

II

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

….................................. …..

(podpis kierownika komórki )


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2014 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 1357
06 lutego 2014 13:44 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
06 lutego 2014 13:26 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.