Zarządzenie nr 3/2012

 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 03/2012

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

z dn. 02.01.2012

w sprawie :

zasad planowania oraz rozliczania wykonanych na rzeczGminnego Ośrodka Kultury w Cisku robót budowlanych, dostaw i usług

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady planowania i rozliczania wykonanych na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku robót budowlanych, dostaw i usług.

Zasady ogólne

§ 1

1. Zamówione dostawy, usługi i roboty budowlane powinny być wykonywane z u­względnieniem potrzeb i wymogów Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku zwanej(ego) dalej Zamawiającym.

2. W tym celu przed dokonaniem zamówienia dostaw, usług lub robót budowlanych ich przedmiot powinien być odpowiednio opisany.

3. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, w przypadku zamówień, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą” – stosuje się przepisy tej ustawy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.

4. Każda wykonana dostawa, usługa i robota budowlana powinna zostać sprawdzona po wykonaniu z punktu widzenia jakości wykonania i zgodności wykonania z wy­maganiami zamawiającego.

5. Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się do dostaw, usług i robót budowlanych o wartości przekraczającej24 000,00 PLN.

Planowanie

§ 2

1. Ilość i parametry dostaw oraz charakterystykę usług ustala Dyrektor GOK, na rzecz której są zamawiane.

§ 3

1. Ilość i parametry dostaw, a także charakterystyka usług powinna uwzględniać wszyst­kie potrzeby i wymagania zamawiającego.

2. Przed dokonaniem opisu przedmiotu zamówienia należy dokładnie określić zapotrzebowanie zamawiającego i jego wymogi.

3. Wzór dokumentacji opisującej zapotrzebowanie i wymogi zamawiającego stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

4. W przypadku dostaw i usług zamawianych w sposób ciągły, o ustalonych standardach jakościowych i stałym poziomie zapotrzebowania, kierownik jednostki może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania postanowień ust. 2–3.

§ 4

1. W przypadku gdy nie można dokładnie określić ilości zamawianych dostaw i usług, należy określić planowane granice wykorzystania prawa opcji.

2. Prawo opcji polega na wskazaniu możliwości zamówienia większej ilości dostaw lub usług niż określone w zapotrzebowaniu.

3. Planowane granice wykorzystania prawa opcji wskazuje się procentowo, maksymalnie do 50% ilości zamawianych dostaw lub usług.

4. W przypadku zagwarantowania prawa opcji dla zamawiającego umowa z wykonawcą dostaw i usług powinna być zawarta w formie pisemnej.

5. Prawo opcji i zasady z korzystania z tego prawa zawiera się w umowie z wykonawcą.

§ 5

1. Przedmiot zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej zleca się podmiotom posiadającym odpowiednie uprawnienia wskazane w przepisach ustawy Prawo budowlane1.

3. Zamawiając dokumentację projektową, należy dokładnie określić wymogi zamawiającego. Dane do wykonania dokumentacji projektowej powinny być ustalone z największą starannością, celem ograniczenia ryzyka sporządzenia wadliwej lub niepełnej dokumentacji projektowej. Obowiązki te należą do komórki właściwej do spraw inwestycji.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej podlega weryfikacji przez komórkę właściwą do spraw inwestycji na zasadach dotyczących weryfikacji wykonywanych na rzecz zamawiającego usług. W szczególności sprawdzeniu podlega:

a) proponowana technologia wykonania robót (z punktu widzenia potrzeb zamawiającego i jego możliwości finansowych);

b) proponowane materiały budowlane i wyposażenie (z punktu widzenia ich funkcjonalności);

c) kompletność dokumentacji projektowej, w szczególności z punktu widzenia przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w spra­wie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2071 z późn. zm.).

Odbiory i weryfikacja

§ 6

1. Wykonane dostawy i usługi odbiera dyrektor GOK lub komisja

Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 7

1. Wykonane roboty budowlane odbiera komisja powołana przez kierownika jed­nostki.

2. Wzór zarządzenia w sprawie powołania komisji stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

3. Podstawą oceny prawidłowości wykonania robót jest dokumentacja projektowa i zawarta umowa.4. Komisja ocenia także jakość wykonanych robót budowlanych.

5. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 8

1. Termin odbioru robót budowlanych wyznacza zamawiający, niezwłocznie po otrzy­ma­niu zgłoszenia zakończenia robót od wykonawcy, nie później niż w ciągu 14 dni.

2. Roboty uznaje się za zakończone w terminie, jeżeli dokonano odbioru ich wykonania.

§ 9

1. W przypadku stwierdzenia nieistotnych usterek, które nie wpływają na możliwość i jakość korzystania z przedmiotu umowy, pracownik zamawiającego lub wyznaczona komisja odbiera dostawy, usługi lub roboty budowlane, wyznaczając jednocześnie wykonawcy termin usunięcia usterek.

2. W przypadku stwierdzenia istotnych usterek, które wpływają na możliwość i jakość korzystania z przedmiotu umowy, pracownik zamawiającego lub wyznaczona komisja nie odbiera dostaw, usług lub robót budowlanych, wyznaczając jednocześnie wykonawcy termin usunięcia usterek. Po zgłoszeniu usunięcia usterek pracownik zamawiającego lub wyznaczona komisja niezwłocznie odbiera dostawy, usługi lub roboty po uprzedniej weryfikacji, czy usterki zostały usunięte zgodnie z wymogami.

3. W umowie z wykonawcą należy zawierać zapisy przewidujące kary umowne za nieterminowe wykonanie zamówienia i nieterminowe usunięcie usterek.

§ 10

Odpowiednie zapisy gwarantujące zamawiającemu prawo do realizacji uprawnień wskazanych w § 8 i 9 niniejszego zarządzenia zamieszcza się w umowach z wykonawcami.

§ 11

1. Po dokonaniu odbioru dostaw, usług lub robót budowlanych pracownik zamawiają­cego lub wyznaczona komisja niezwłocznie przekazują protokół odbioru do Gminnego Ośrodka Kultury w Ciskucelem ujęcia w ewidencji/rejestrze dokumentów wpływających.

2. Po ujęciu protokołu w ewidencji/rejestrze dokumentów wpływających Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku przekazuje go niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni) komórce księgowości.

  1. Zapłata faktury wykonawcy może mieć miejsce jedyne na podstawie protokołu odbioru, w którym dyrektor GOK lub komisja odbiera wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane jako wykonane zgodnie z umową.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.01.2012r.

§ 13

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi Kontroli Zarządczej.

 

 

Zał. Nr 1

do zarz. nr 03 z dnia 02.01.2012r.

Zapotrzebowanie na dostawy

 

Przedmiot dostaw (opis i parametry):

 

Ilość przedmiotu dostawy:

Uzasadnienie konieczności zakupu:

 

 

Proponowany okres gwarancji:

Proponowany termin realizacji:

Proponowane miejsce dostawy:

Prawo opcji: …........................................%

Korzystanie z przedmiotu zamówienia wymaga przeszkolenia przez dostawcę TAK/NIE

Korzystanie z przedmiotu zamówienia wymaga zakupu licencji TAK/NIE

Przedmiot zamówienia wymaga instalacji przez dostawcę TAK/NIE

Uwagi i propozycje kierowników komórek organizacyjnych:

 

 

 

 

Zatwierdzam:

.................................................................

( podpis kierownika GBP lub Gł. księgowego (podpis dyrektora

 

Zał. Nr 1a

do zarz. nr 03 z dnia 02.01.2012r

 

Zapotrzebowanie na usługi

 

 

Przedmiot usług (opis i wymogi zamawiającego):

 

 

 

Uzasadnienie konieczności zakupu usług:

 

 

 

Proponowany termin realizacji:

Usługa wykonana z materiałów zamawiającego TAK/NIE

Prawo opcji: %

Uwagi i propozycje kierowników komórek organizacyjnych:

 

 

 

 

(podpis kierownika GBP lub Gł. Księgowego

Zatwierdzam:

 

  (podpis dyrektora)

 

 

Zał. Nr 2

do zarz. nr 03, z dnia 02.01.2012r.

 

Protokół odbioru dostaw/usług/robót budowlanych1

 

 

w dniu ........................... przedstawiciele zamawiającego:

 

 

przy udziale przedstawiciela wykonawcy

 

dokonali odbioru wykonanych dostaw/usług/robót budowlanych

na podstawie umowy Nr ............... z dnia .....................................A. Stwierdzono że dostawy/usługi/roboty budowlane1 zostały wykonane zgodnie/niezgodnie1 z ww. umową

 

 

(uwagi dotyczące wykonania niezgodnie z umową)B. Stwierdzono następujące usterki o nieistotnym charakterze:

 

 

i wyznaczono termin ich usunięcia do dnia .............................

Pomimo wystąpienia ww. usterek odebrano dostawy/usługi/roboty budowlane1.C. Stwierdzono następujące usterki o istotnym charakterze:

 

 

i wyznaczono termin ich usunięcia do dnia .............................

Odebranie dostaw/usług/robót budowlanych1 jako wykonanych zgodnie z umową odbędzie się po usunięciu ww. usterek.D. W załączniku do protokołu zawarto wykaz odebranego przedmiotu zamówienia z podaniem oznaczeń i numerów seryjnych (jeżeli dotyczy)2.

Przedstawiciele ­zamawiającego:                                                                                     Przedstawiciel wykonawcy:

 

1Wybrać właściwe.

2Wykaz sprzętu, urządzeń, dokumentacji i innych możliwych przedmiotów zamówienia. 

Zał. Nr 3

 

do zarz. 03 z dnia 02.01.2012r.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 03/zał. 3/2012

 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

 

z dn. 02.01.2012r.

 

 

 

w sprawie:

 

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

 

 

 

§ 1

 

1. Niniejszym powołuję komisję do odbioru następujących robót budowlanych:

 

 

 

 

 

(podanie zakresu wykonywanych robót)

 

wykonywanych przez

 

na podstawie umowy Nr ................. z dnia

 

w składzie:

 

– przewodniczący

 

(imię i nazwisko)

 

– inspektor nadzoru

 

(imię i nazwisko)

 

– członek

 

(imię i nazwisko)

 

– członek

 

(imię i nazwisko)

 

§ 2

 

1. Czynności odbioru należy dokonać rzetelnie, dbając o interesy jednostki.

 

2. Podstawą oceny prawidłowości wykonania robót jest dokumentacja projektowa i zawarta umowa.

 

3. Z czynności odbioru należy spisać protokół.

 

 

 

                                       (podpis dyrektora)

 

 


 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2014 13:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 1327
06 lutego 2014 13:24 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
06 lutego 2014 13:02 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.