Zarządzenie nr 02/2012

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 02/2012

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

z dn. 02.01.2012

w sprawie:

zasad kontroli dokumentów księgowychW celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady kontroli dokumentów księgowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku

§ 1

1. Niniejsza instrukcja określa zasady1:

a) rzetelnego i pełnego dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych (gospo­darczych),

b) zatwierdzania (autoryzacji) operacji finansowych (gospodarczych) przez kierow­nika jednostki lub osoby przez niego upoważnione,

c) podziału kluczowych obowiązków dotyczących zatwierdzania (autoryzacji), realizacji i rejestrowania operacji finansowych (gospodarczych) pomiędzy różnych pracowników,

d) weryfikacji operacji finansowych (gospodarczych) przed i po realizacji.

2. Dokumentacja każdej operacji finansowej (gospodarczej) wytworzona lub przyjęta w jednostce powinna umożliwiać jej prześledzenie na początku, w trakcie jej trwania i po jej zakończeniu.

§ 2

1. Dokumentem księgowym jest dokument stwierdzający dokonanie operacji gospodarczej i podlegający ujęciu w księgach rachunkowych.

2. Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

1) określenie rodzaju dowodu i jego numer identyfikacyjny;

2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;

3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;

4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu;

5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto skład­niki aktywów;

6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

2. Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk.

§ 3

1. Dowody dzielą się na:

a) zewnętrzne obce – otrzymywane od kontrahentów2,

b) zewnętrzne własne – przekazywane w oryginale kontrahentom3,

c) wewnętrzne – sporządzane w jednostce4.

2. Podstawą zapisów księgach rachunkowych mogą być także:

a) dowody zbiorcze – służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w zestawieniu zbiorczym pojedynczo wymienione;

b) dowody korygujące poprzednie zapisy;

c) dowody zastępcze wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego (nie dotyczy operacji objętych podatkiem VAT);

d) dowody rozliczeniowe ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych.

§ 4

1. Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne oraz wolne od błędów rachunkowych.

2. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek.

3. Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych własnych można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie wraz ze stosownym uzasadnieniem.

4. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr.

5. Jeżeli jedną operację dokumentuje więcej niż jeden dowód lub więcej niż jeden ­egzemplarz dowodu, zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się na podstawie jednego z nich, oznaczonego jako „egzemplarz stanowiący podstawę zapisu”, pozostałe dowody oznacza się jako „egzemplarze dodatkowe” i przechowuje w odrębnym zbiorze dokumentów.

§ 5

1. Dowody księgowe podlegają odpowiedniej ewidencji i obiegowi w zależności od ich rodzajów. Bez względu na rodzaj dokumentu należy zawsze dążyć do tego, aby ich obieg odbywał się najkrótszą drogą.

2. Dowody księgowe podlegają odpowiedniej weryfikacji i zatwierdzeniu przed ich ujęciem w księgach rachunkowych.

3. Dowody księgowe, na podstawie których dokonywane są wydatki, podlegają przed dokonaniem zapłaty autoryzacji kierownika jednostki lub osób przez niego upoważnionych.

§ 6

1. Obieg dokumentów księgowych rozpoczyna się w komórce organizacyjnej z chwilą wpływu dokumentu do komórki.

2. Dokumenty zewnętrzne obce mogą wpływać do jednostki w następujący sposób:

a) do Sekretariatu – gdzie dokument zostaje opatrzony stemplem wpły­wu, a następnie przekazany do odpowiedniej komórki organizacyjnej, w której jego wpływ jest potwierdzany stemplem wpływu tej komórki. Datą wpływu doku­mentu do jednostki jest w takiej sytuacji data wpływu Sekre­tariatu;

b) bezpośrednio do komórki organizacyjnej, gdzie dokument zostaje opatrzony stemplem wpływu do komórki;

c) być bezpośrednio odbierane przez pracownika jednostki, który niezwłocznie (najpóźniej na drugi dzień po odebraniu) przekazuje dokument do komórki organizacyjnej lub Kancelarii / Sekretariatu, gdzie zostaje opatrzony stemplem wpływu. Niedozwolone jest przetrzymywanie dokumentów przez pracownika.

3. W przypadku wpływu dokumentu do komórki, która nie jest właściwa, komórka ta zobowiązana jest do potwierdzenia stemplem jego wpływu, a następnie do nie­zwłocznego przekazania dokumentu do komórki właściwej, która potwierdza stemplem jego wpływ. Datą wpływu dokumentu do jednostki jest w takiej sytuacji data wpływu do komórki niewłaściwej rzeczowo.

4. Szczegółowy obieg poszczególnych dokumentów księgowych odbywa się według zasad określonych w schemacie obiegu dokumentów stanowiącym załącznik Nr 1 do Instrukcji.

5. Szczegółowy obieg poszczególnych dokumentów nieksięgowych odbywa się we­dług zasad określonych w schemacie obiegu dokumentów stanowiącym załącznik Nr 2 do Instrukcji.

6. Wykaz i oznaczenia dokumentów funkcjonujących w obiegu stosowanym w jednostce stanowi załącznik Nr 3 do Instrukcji.

§ 7

1. Dokument księgowy przed ujęciem w księgach rachunkowych podlega kontroli merytorycznej i formalno - rachunkowej.

2. Dokument stanowiący podstawę zaciągnięcia zobowiązania lub dokonania wydatku podlega dodatkowo wstępnej kontroli zgodności z planem finansowym.

3. Każdy z wyżej wymienionych rodzajów kontroli powinien być przeprowadzany przez inną osobę5.

4. Dokument stanowiący podstawę dokonania wydatku podlega autoryzacji kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej (zatwierdzenie do wypłaty).

5. Dokument stanowiący podstawę zapisu w księgach rachunkowych podlega dekretacji (zakwalifikowanie dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych – tj. właściwe konto oraz klasyfikacja budżetowa).

§ 8

1. Kontrola pod względem merytorycznym przeprowadzana jest przez pracownika komórki merytorycznej, we właściwości której pozostaje dokumentowana operacja gospodarcza.

2. Zatwierdzenie dowodu pod względem merytorycznym oznacza, że:

a) dokument został wystawiony przez właściwy podmiot;

b) operacja gospodarcza jest celowa, tj. jej wykonanie jest niezbędne dla prawidło­wego funkcjonowania jednostki;

c) dane zawarte w dokumencie odpowiadają rzeczywistości;

d) na wykonanie operacji gospodarczej została zawarta odpowiednia umowa lub złożono zamówienie;

e) zastosowane ceny i stawki są zgodne z zawartymi umowami lub innymi przepisami obowiązującymi w danym zakresie;

f) zdarzenie gospodarcze przebiegało zgodnie z postanowieniami zawartej umowy i obowiązującym prawem;

g) dostawy, usługi lub roboty budowlane, których wykonanie potwierdza dokument, zostały rzeczywiście wykonane w sposób prawidłowy i zgodny z umową/zleceniem i odpowiadają wymaganiom jednostki.

3. Na dowód przeprowadzonej kontroli merytorycznej na dowodzie zamieszcza się adnotację „sprawdzono pod względem merytorycznym”, opatrzoną datą dokonania kontroli oraz czytelnym podpisem osoby jej dokonującej.

4. Osoba dokonująca kontroli merytorycznej dowodu zamieszcza na nim także krótki opis operacji gospodarczej, ze wskazaniem przeznaczenia realizowanych dostaw, usług lub robót budowlanych oraz stwierdzeniem, że zostały faktycznie wykonane zgodnie z umową/zleceniem.

5. Stwierdzone w dowodach nieprawidłowości pod względem merytorycznym powinny być uwidocznione na załączonym do dowodu szczegółowym opisie nieprawidłowości, podpisanym przez sprawdzającego pracownika. Stwierdzone nieprawidłowości mogą być podstawą do ewentualnego dochodzenia odszkodowania, niedokonania zapłaty lub żądania od kontrahenta wystawienia faktury korygującej.

6. Do dowodów obejmujących należności za dostawy, usługi lub roboty budowlane załącza się protokół odbioru podpisany przez strony6.

§ 9

1. Kontrola pod względem formalno-rachunkowym przeprowadzana jest przez pracow­nika komórki finansowej.

2. Zatwierdzenie dowodu pod względem formalno-rachunkowym oznacza, że:

a) dowód został opatrzony właściwymi oznaczeniami stron biorących udział w zdarzeniu;

b) dowód zawiera elementy wymagane postanowieniami § 2 pkt 2 Zasad, w szczególności datę wystawienia dokumentu oraz datę lub czas dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, określenie przedmiotu operacji oraz jej war­tości i ilości oraz podpisy osób odpowiedzialnych za dokonanie operacji i jej udokumentowanie;

b) dokonano kontroli pod względem merytorycznym, tj. dowód opatrzony jest klauzulą o dokonaniu tej kontroli;

c) wynik dokonania kontroli merytorycznej umożliwia prawidłowe ujęcie zdarzenia gospodarczego w księgach rachunkowych;

d) dowód jest wolny od błędów rachunkowych;

e) dowód posiada przeliczenie na walutę polską, jeżeli opiewa na walutę obcą;

f) w sposób prawidłowy dokonano przeliczenia dowodu wystawionego w walucie obcej na walutę polską.

3. Na dowód przeprowadzonej kontroli merytorycznej na dowodzie zamieszcza się adnotację „sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym”, opatrzoną datą dokonania kontroli oraz czytelnym podpisem osoby jej dokonującej.

§ 10

1. Wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oznacza, że zobowiązania lub wydatki wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki.

2. Wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym dokonuje główny księgowy.

3. Kontrola dokonywana jest przed zaciągnięciem zobowiązania lub dokonania wydatku.

§ 11

1. Wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oznacza, że osoba jej dokonująca nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidło­wości tej operacji i jej zgodności z prawem oraz nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów, dotyczących tej operacji.

2. Wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dokonuje główny księgowy.

3. Kontrola dokonywana jest przed zaciągnięciem zobowiązania lub dokonania wydatku.

§ 12

1. Dowodem dokonania wstępnej kontroli, o której mowa w § 10 i 11, jest podpis głównego księgowego złożony na dokumentach dotyczących danej operacji.

2. Główny księgowy, w razie ujawnienia nieprawidłowości, zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie nieusunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania.

3. O odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach główny księgowy zawiadamia pisemnie kierownika jednostki. Kierownik jednostki może wstrzymać realizację zakwestionowanej operacji albo wydać w formie pisemnej polecenie jej realizacji.

4. Jeżeli kierownik jednostki wyda polecenie realizacji zakwestionowanej operacji niezwłocznie zawiadamia o tym w formie pisemnej wójta, uzasadniając realizację zakwestionowanej operacji.

5. W celu realizacji swoich zadań główny księgowy ma prawo:

1) żądać od kierowników innych komórek organizacyjnych jednostki udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień;

2) wnioskować do kierownika jednostki o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

§ 13

1. Dowody stanowiące podstawę wydatku podlegają autoryzacji przez kierownika jed­nostki.

2. Na dowód dokonania polecenia wydatku, kierownik jednostki składa na dokumencie podpis pod adnotacją „zatwierdzam do wypłaty”.

3. Na dowodach, na podstawie których dokonano wydatku, umieszcza się klauzulę „zapłacono gotówką, czekiem, przelewem dnia ..................... podpis ...................” - upoważnionego pracownika księgowości, uniemożliwiające powtórne dokonanie wydatku na podstawie tego samego dowodu.

§ 14

1. Dekretacja dowodów księgowych polega na oznaczeniu na dokumencie sposobu jego ujęcia w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami ustalonymi w Zakłado­wym Planie Kont.

2. Po otrzymaniu dokumentów sprawdzonych pod względem merytorycznym, for­malno-rachunkowym oraz zatwierdzonych do wypłaty następuje ich dekretacja polegająca na:

a) nadaniu oznaczenia klasyfikacji budżetowej,

b) wskazaniu odpowiednich kont,

c) określeniu daty, pod jaką dowód ma być zaksięgowany,

d) zaopatrzenie dowodu księgowego numerem, pod którym został zarejestrowany,

e) złożeniu podpisu osoby dekretującej.

3. Dekretacji dokonuje główny księgowy.

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.01.2012

§ 16

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi Kontroli Zarządczej.

 

                                                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                                                  /  -  /    Józef Zorembik

 

 

 

Zał. Nr 1

do zarz. 02 z dn. 02.01.2012

Schemat obiegu i kontroli dokumentów księgowych
(wersja tabelaryczna uproszczona)

 

Lp.

Doku­ment

Miejsce
sporzą­dzenia
(wpływu)

Ilość egzem­plarzy (ksero­kopii)

Miejsce prze­kaza­nia

Termin prze­kazania

Osoby zatwierdzające

Miejsce przecho­wywania oryginału

Uwagi

meryto­rycznie

formalnie
i rachun­kowo

do zapłaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 2do zarządzenia 02 z dnia 02.01.2012

 

 

Schemat obiegu i kontroli dokumentów nieksięgowych
(wersja tabelaryczna uproszczona)

 

 

Lp.

Dokument

Miejsce
sporządzenia
(wpływu)

Ilość
egzem­plarzy
(ksero­kopii)

Miejsce
przekazania
(komórka
właściwa do
załatwienia
sprawy)

Termin
przekazania

Miejsce przechowywania
oryginału

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr 3

do zarz. 02 z dn. 02.01.2012

Wykaz dokumentów objętych procedurą obiegu i kontroli

 

Dokument

Oznaczenie
dokumentu

Dokument

Oznaczenie
dokumentu

Faktura VAT (zakup)

 

Oświadczenie dla celów podatkowych

 

Faktura VAT (sprzedaż)

 

Oświadczenie dla celów ubezpieczeń

 

Rachunek

 

Zamówienie

 

Rachunek do umowy

 

Deklaracje podatkowe

 

Dokument przekazania-przyjęcia

 

Deklaracje ZUS

 

Wyciąg bankowy

 

Faktura wewnętrzna

 

Umowa

 

Raport kasowy

 

Decyzja

 

Dokument przyjęcia środka trwałego

 

Postanowienie

 

Dokument likwidacji środka trwałego

 

Nota księgowa

 

Dyspozycja przelewu

 

Nota odsetkowa

 

Wniosek o zaliczkę

 

Wezwania do zapłaty

 

Polecenie wyjazdu służbowego

 

Kasowy dowód wpłaty

 

Oferta

 

Kasowy dowód wypłaty

 

Lista płac

 

Czeki gotówkowe

 

Polecenie księgowania

 

Sprawozdania

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Inne wykorzystywane w jednostce

 

Inne wykorzystywane w jednostce

 

Inne wykorzystywane w jednostce

 

Inne wykorzystywane w jednostce

 

Inne wykorzystywane w jednostce

 

Inne wykorzystywane w jednostce

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2014 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 1596
06 lutego 2014 13:01 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
06 lutego 2014 12:12 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.