Zarządzenie nr 01/2017 W sprawie: wypłacania i rozliczania zaliczek w GOK Cisek

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku z dn. 02.01.2017r. W sprawie: wypłacania i rozliczania zaliczek w GOK Cisek

Na podstawie rozporządzenie ministra finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (DzU nr 116, poz. 783), wydane na podstawie art. 28 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art. 29 ust. z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (z późn. zm.) wprowadzam następujące zasady wypłacania i rozliczania zaliczek: 

 

§1

 Rodzaje zaliczek

1. Zaliczka stała, wypłacana jest:

1) pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają drobne wydatki

związane z zakupami, usługami,

2) pracownik zatrudniony winny być na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony,

3) poniesiony wydatek zwracany jest w całości na podstawie uznanych rachunków lub faktur.

4) zaliczkę wypłaca się na podstawie dokumentu „Wniosek o zaliczkę", zatwierdzonego

dyrektor GOK, a wniosek o zaliczkę dla dyrektorowi – gł. księgowy.

5) zaliczka rozliczona musi być do końca roku kalendarzowego.

 

2. Zaliczka jednorazowa wypłacana jest:

1) pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają drobne wydatki

związane z zakupami, usługami, podróżą służbową, mogą być wypłacane do wysokości

przewidzianych kosztów

2) zaliczki wypłacane są pracownikom zatrudnionym w GOK Cisek na na podstawie umowy o

pracę na czas nieokreślony, na umowę-zlecenie, oraz umowę o dzieło

3) zaliczkę należy rozliczyć w terminie 5 dni roboczych.

4) Jeżeli zaliczka podjęta przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca

się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2019 14:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 285
03 stycznia 2019 14:09 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
03 stycznia 2019 14:07 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.