Zarządzenie nr /2019 Dyrektora Gminnego Osrodka Kultury w Cisku z dn. 03.01.2019r.w spr. wprowadzenia planu działalnosci GOK w cisku na rok 2019 wraz z oszacowaniem ryzyk.

ZARZĄDZENIE NR 1/2019

 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku  z dnia  03.01.2019 r. w sprawie:

 wprowadzenia  Planu działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2019 wraz z oszacowaniem ryzyk dla celów wykazanych w tym planie

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. z 2010 r. nr 187 poz. 1254), w związku z  § 17  Zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku,

 zarządza się, co następuje: 

§ 1.

Wprowadza się do zapoznania przez wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku Plan działalności na rok 2019 wraz z oszacowaniem ryzyka dla celów wykazanych w tym planie.

§ 2.

 1. Plan działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2019 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Rejestr ryzyk dla celów wykazanych w planie działalności na rok 2019 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        

                                                                         03.01.2018r.    Józef Zorembik

                                                                                     -  //  -

                                                                                                                                        (podpis Dyrektora)

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 1/2019. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku z dnia 03.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Planu działalności Gminnego Ośrodka Kultury
w Cisku rok 2019 wraz z oszacowaniem ryzyk dla celów wykazanych w tym planie

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU NA ROK 2019

 

Najważniejsze cele do realizacji w roku 2019.

 

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

 1.  

Zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz podniesienie efektywności działania

 

 

Ilość niezgodności wykazanych podczas kontroli

Na poziomie 0

 1. Monitorowanie zmian w prawie.
 2. Weryfikacja funkcjonujących w Ośrodku procedur wewnętrznych.
 3. Kontrola przestrzegania zasad BHP w Ośrodku.
 4. Udział pracowników w szkoleniach.
 5. Organizacja pracy z uwzględnieniem potrzeb pracowników.
  1.  
 

Uzupełnienie
i usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych

Zgodność dokumentacji z obowiązującym prawem, przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych

 

Ilość podjętych przez Administratora działań wymaganych przepisami prawa

100% w stosunku do stanu wymaganego

 

 

 

 

100 % wymaganych

 1. Weryfikacja i aktualizacja obowiązujących procedur i zasad.
 2. Kontrola przestrzegania systemu ochrony danych osobowych w Ośrodku.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych,
  w tym ochrona danych osobowych zgodnie
  z obowiązującymi w Ośrodku procedurami.
 4. Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników.
  1.  
 

Usprawnienie pracy w zakresie kadrowym

Ilość niezgodności wykazanych podczas kontroli

0

 1. Szkolenie pracowników.
 2. Prawidłowe wynagradzanie pracowników Ośrodka.
 3. Monitorowanie zmian w prawie.
 4. Podnoszenie kompetencji pracowników..
 5. Usprawnienie procesów zarządzania.
 6. Zapewnienie wszystkim pracownikom dostępu do informacji niezbędnych, do prawidłowego wypełniania obowiązków służbowych.
 7. Terminowe przekazywanie informacji pomiędzy pracownikami
 8. Usprawnienie komunikacji zewnętrznej.
  1.  
 

Prawidłowa archiwizacja dokumentacji

Ilość niezgodności wykazanych podczas kontroli

0

 1. Monitorowanie zmian w prawie.
 2. Prawidłowe przechowywanie dokumentacji kadrowej i akt pracowniczych.
 3. Szkolenie kadry zarządzającej i  pracowników.

 

 


Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2019

 

Lp.

Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

2

3

4

5

 1.  

Organizacja imprez tematycznych,  warsztatów, koncertów, konkursów
i innych przedsięwzięć kulturalnych zaplanowanych na rok 2019

Ilość zrealizowanych przedsięwzięć w stosunku do planowanych na rok 2019

 

Min. 95% w stosunku do zaplanowanych

 1. Zakup sprzętu nagłośniającego.
 2. Prawidłowa współpraca ze współorganizatorami.
 3. Odpowiednie przygotowanie imprezy od strony technicznej.
 4. Przygotowanie imprezy zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych.
 6. Prawidłowe zagospodarowanie środków finansowych na poszczególne przedsięwzięcia.
 7.  
 

Kształtowanie/ doskonalenie umiejętności komunikacji międzyludzkiej

Ilość podjętych działań

Min. 90 % przewidzianych do realizacji w skali roku

 

 1. Rozmowy Dyrektora z pracownikami.
 2. Wykorzystanie różnych form/ zasad komunikacji
  i promowanie tych zasad.
 3. Promowanie zasad etycznego postępowania pracowników.

 

 

                                                                                                                                                     Cisek, dnia 03.01.2019. r.     

                                                                                                                                                              -  //  -                                                                                                                          

                                                                                                                                                              (podpis Dyrektora)


 


 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 01/2019. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku z dnia 03.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Planu działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2019 wraz z oszacowaniem ryzyk dla celów wykazanych w tym planie

 

REJESTR RYZYKA DLA CELÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU WYKAZANYCH W PLANIE DZIAŁALNOŚCI 

 OŚRODKA NA ROK 2019

Lp.

Cel

Zdarzenia

Właściciel ryzyka*

Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych

Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka

Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych

Prawdopodobieństwo**

Skutek**

Istotność ryzyka (kol.5 x kol.6)

Prawdopodobieństwo**

Skutek**

Istotność ryzyka (kol.9 x kol.10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 1.  

Zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz podniesienie efektywności działania

Problemy z komunikacją wewnętrzną oraz zewnętrzną.

 

Brak zdefiniowanych procesów i procedur wewnętrznych.

 

Brak odpowiedniej wiedzy pracowników na temat zmian w prawie (uregulowań prawnych w danym zakresie).

 

Absencje pracownicze.

 

 dyrektor

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3

6

ryzyko poważne

 

 

 

9

ryzyko poważne

 

 

9

ryzyko poważne

 

 

 

9

ryzyko poważne

Wprowadzenie zasad przejrzystej i jasnej komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej.

 

Wdrożenie i aktualizacja niezbędnych procedur wewnętrznych wymaganych przepisami prawa.

 

Szkolenia pracownicze w zakresie zmian wynikających z powszechnie obowiązujących uregulowań prawnych.

 

Wdrożenie i monitorowanie systemu zastępstw.

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2

2

ryzyko nieznaczne

 

 

 

3

ryzyko umiarkowane

 

 

3

ryzyko umiarkowane

 

 

 

2

ryzyko nieznaczne

 1.  

Uzupełnienie
i usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych

Nieprzestrzeganie przez pracowników przepisów dotyczących ODO.

Wyciek danych osobowych w wyniku bezmyślności.

 

Brak odpowiednich szkoleń dla pracowników w zakresie ODO. Wyciek danych osobowych w wyniku bezmyślności.

 

Ryzyko awarii sieci.

Zdarzenia losowe (klęska żywiołowa).

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

9

ryzyko poważne

 

 

 

 

 

9

ryzyko poważne

 

 

 

 

9

ryzyko poważne

 

 

 

 

Ustawiczne uwrażliwianie na przestrzeganie zasad Polityki Ochrony Danych. Ścisła współpraca
z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń dla pracowników w zakresie ODO.

 

 

Weryfikacja
i aktualizacja upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Weryfikacja i zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych
i organizacyjnych.

Aktualizacja programu antywirusowego.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

3

ryzyko umiarkowane

 

 

 

 

 

3

ryzyko umiarkowane

 

 

 

 

3

ryzyko umiarkowane

 1.  

Usprawnienie pracy w zakresie kadrowym

Nieznajomość prawa przez pracowników.

 

 

Braki w dokumentacji kadrowej.

Brak zgodności dokumentacji kadrowej z wypłatą należności.

 

Brak regulaminu oceny pracy pracownika.

Niesystematyczne ocenianie pracownika.

Brak dokumentacji oceny pracy pracownika.

 

 

Gł. księgowy

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

6

ryzyko poważne

 

 

 

9

ryzyko poważne

 

 

 

 

 

9

ryzyko poważne

 

 

 

 

Bieżące monitorowanie zmian w prawie.

 

 

Systematyczna kontrola
i nadzór Dyrektora nad sprawami kadrowymi.

 

 

 

Weryfikacja i aktualizacja regulaminu oceny pracy pracownika.

Zachowanie terminowości
i dokładności przeprowadzanych ocen pracy pracowników Ośrodka.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2

2

ryzyko nieznaczne

 

 

 

3

ryzyko umiarkowane

 

 

 

 

2

ryzyko nieznaczne

 1.  

Prawidłowa archiwizacja dokumentacji

Brak odpowiedniej wiedzy pracowników. Częste zmiany w prawie.

Nieznajomość prawa przez pracowników.

 

 

 

 

Brak odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gł. ksiegowa

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ryzyko poważne

 

 

 

 

 

 

 

 

9

ryzyko poważne

 

 

 

 

 

 

Szkolenie pracowników w sprawie prawidłowego przechowywania dokumentacji kadrowej i akt pracowniczych. Bieżące monitorowanie zmian w prawie.

Aktualizacja procedur instrukcji i regulaminów

 

Weryfikacja i wprowadzenie zabezpieczeń technicznych
i organizacyjnych. Nadawanie i rejestracja upoważnień.

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

ryzyko nieznaczne

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ryzyko nieznaczne

 

 

 

 

 

 1.  

Organizacja imprez tematycznych,  warsztatów, koncertów, konkursów i innych przedsięwzięć kulturalnych zaplanowanych na rok 2019

Brak środków na planowane cele.

 

 

Choroby pracowników.

 

 

 

Zdarzenia losowe, pogodowe mające wpływ na jakość imprez plenerowych.

 

 

 

 

Brak zaangażowania pracowników Ośrodka.

 

 

 

dyrektor

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

9

ryzyko poważne

 

 

6

ryzyko poważne

 

 

6

ryzyko poważne

 

 

 

 

 

6

ryzyko poważne

 

 

 

 

 

Aplikowanie o środki finansowe. Pozyskiwanie sponsorów.

 

Opracowanie systemu zastępstw za nieobecnych pracowników.

 

Zabezpieczenie techniczne imprezy na wypadek nagłej zmiany pogody (możliwość przeniesienia wydarzenia w inne ustalone wcześniej miejsce). Wdrożenie systemu ciągłości działania

 

Rozmowy Kierownika
z pracownikami. Wyciąganie konsekwencji pracowniczych. Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

2

ryzyko nieznaczne

 

 

2

ryzyko nieznaczne

 

 

2

ryzyko nieznaczne

 

 

 

 

 

2

ryzyko nieznaczne

 1.  

Kształtowanie/ doskonalenie umiejętności komunikacji międzyludzkiej

Konflikty międzyludzkie. Pogorszenie atmosfery wśród pracowników.

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ryzyko poważne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy. Rozmowy Dyrektora z pracownikami. Promowanie zasad etycznego postępowania. Wykorzystanie różnych form/ zasad komunikacji oraz promowanie tych zasad.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ryzyko nieznaczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem.  

**) wypełnić zgodnie z Polityką zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku.

 

                                                                                                                                   Cisek, dnia 03.01.2019.. r.    Józef Zorembik

                                                                                                                                                                     -  //  -

                                                                                                                                                                    (podpis Dyrektora)

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2019 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 657
18 lutego 2020 14:50 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
18 lutego 2020 14:49 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
17 stycznia 2019 14:58 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.