Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku z dnia 05 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia skontrum księgozbioru w filii bibliotecznej w Łanach

  Zarządzenie Nr 3/2018
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
z dnia 05 kwietnia 2018r.
 
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia skontrum księgozbioru w filii bibliotecznej w Łanach
 
Na podstawie art.32 ust.2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych ( Dz. U. z 2008r., nr 205, poz. 1283),  oraz na podstawie art.26 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 września  1994 r. o rachunkowości tj. (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 
                                                                     § 1
Powołuję Komisję do przeprowadzenia skontrum w filii bibliotecznej w Łanach w składzie:
 
Przewodniczący – Joanna Balas – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Cisku
Członek  - Monika Głombik- stażysta
 
                                                                           § 2
 
Komisja przeprowadzi skontrum zbiorów filii bibliotecznej w Łanach w okresie od 05.04.2018r do 30.04.2018r
                                                                            § 3
 
Regulamin pracy Komisji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
                                                                            § 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3 /2018
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
z dnia 05.04.2018 r.
 
 
 
Regulamin Komisji skontrowej
Filii bibliotecznej w Łanach
 
 
1. Zadaniem Komisji skontrowej jest przeprowadzenie kontroli całości materiałów bibliotecznych według stanu na dzień 05.04.2018 roku w terminie od 05.04.2018 r do 30.04.2018r.
 
2. Skontrum obejmuje materiały biblioteczne znajdujące się w filii bibliotecznej w Łanach oraz wypożyczone na zewnątrz.
 
3. Podczas skontrum należy:
- porównać zapisy inwentarzowe ze stanem faktycznym materiałów bibliotecznych,
- ustalić i wyjaśnić zaistniałe różnice między zapisami inwentarzowymi a stanem faktycznym zbiorów,
- ustalić ewentualne braki.
 
4. Podstawę przeprowadzenia skontrum stanowią zapisy dokonane w księgach inwentarzowych.
 
5. Czynności związane z porównaniem zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym zbiorów należy zakończyć do dnia 31.05.2018r.
 
6. Po zakończeniu kontroli Komisja skontrowa sporządza protokół, który powinien zawierać:
- ustalenia dotyczące stanu ewidencji i stanu faktycznego materiałów bibliotecznych,
- stwierdzenia liczby ewentualnych braków względnych i bezwzględnych oraz ich wartości,
- wnioski wraz z uzasadnieniem w sprawie nieodnalezionych materiałów bibliotecznych.
 
7. Do protokołu należy dołączyć:
- arkusze skontrowe,
- mapka oznaczeń do arkuszy skontrum
- wykazy braków względnych i bezwzględnych,
 
                                                                      Dyrektor 
                                                               Józef Zorembik
 
 
 
 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2018 13:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 463
16 maja 2018 13:06 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
16 maja 2018 13:04 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.