ZARZĄDZENIE NR 7/2016 z dnia 10.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rekrutacji pracowników

ZARZĄDZENIE NR 7/2016

 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

 

z dnia 10.01.2016 r.

 

w sprawie wprowadzenia  Procedury rekrutacji pracowników 
Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

 

 

Działając na podstawie art. 11 3, art. 22 1 i art. 211 oraz 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1502 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 286 z późn. zm.) w związku z art. 26a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z poźn. zm.),

 

zarządza się, co następuje:

§ 1.

 

Wprowadza się do stosowania Procedurę rekrutacji pracowników Gminnego Ośrodka Kultury
w Cisku, której treść stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 • § 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 7/2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
 z dnia 10.01.2016 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury rekrutacji pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

 

 

 

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU

 

§ 1.

 1. Ilekroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:

1)      „wolnym stanowisku pracy” – oznacza to wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku;

2)      „pracodawcy”- oznacza to Gminny Ośrodek Kultury w Cisku reprezentowany przez Dyrektora;

3)      „pracowniku” - oznacza to osobę podejmującą pracę na podstawie umowy o pracę
w Gminnym Ośrodkiem Kultury w Cisku;

4)      „GOK, Instytucji”- oznacza to Gminny Ośrodek Kultury w Cisku;

5)      „Dyrektorze”- oznacza to Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku;

6)      „Komisji”- oznacza to Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora GOK, która dokonuje oceny kandydatów i przeprowadza procedurę naboru.

2. Procedura zawiera zasady naboru pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku w oparciu
o jawny, otwarty i konkurencyjny nabór.

 

§ 2.

PRZYGOTOWANIE DO NABORU

1. W przypadku prowadzenia naboru pracowników na wolne stanowisko pracy Dyrektor, bądź osoba przez niego upoważniona, przygotowuje opis stanowiska pracy, czyli opis powtarzalnych czynności, które przyszły pracownik będzie wykonywał.

2. Po stworzeniu opisu pracy należy sformułować wymagania wobec kandydata dotyczące:

1)      cech demograficznych (płeć, wiek, miejsce zamieszkania);

2)      wykształcenia i innych kwalifikacji;

3)      doświadczenia i umiejętności;

4)      osobowości.

 

 

 

§ 3.

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku umieszcza się w Biuletynie, na tablicy informacyjnej oraz dodatkowo może być umieszczone w innych miejscach np. prasa lokalna.

2. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko powinno zawierać:

1)      dane identyfikacyjne pracodawcy;

2)      opis stanowiska na które ogłasza się rekrutację z określeniem wymagań formalnych wobec kandydata;

3)      wykaz dokumentów, które powinna zawierać oferta;

4)      określenie terminu i miejsca składania dokumentów ofert (czas na składanie ofert nie powinien być krótszy niż 14 dni);

5)      wzór ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Procedury.

3. Po opublikowaniu ogłoszenia następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku.

 

§ 4.

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy- jest niedopuszczalna

 

§ 5.

1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) imiona rodziców;

3) datę urodzenia;

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

5) wykształcenie;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, także:

1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

5. W zakresie nieuregulowanym w § 6 ust. 1- 4 niniejszej procedury do danych osobowych,
o których mowa w tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

 

§ 6.

DOKUMENTY APLIKACYJNE

1. Dokumenty aplikacyjne od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku składa się w Sekretariacie GOK (pokój nr 10).

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

1)      list motywacyjny;

2)      życiorys – curriculum vitae;

3)      oryginał kwestionariusza osobowego (Załącznik Nr 2 do niniejszej Procedury);

4)      kserokopie świadectw pracy;

5)      kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

6)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

7)      oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku;

 

§ 7.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.).

 

§ 8.

 1. Dokumenty aplikacyjne mogą być przyjmowane tylko w formie pisemnej.
 2. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu ( zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.).
 3. 3.    Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

 

§ 9.

KOMISJA REKRUTACYJNA

1. Do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko Dyrektor każdorazowo powołuje Komisję i określa jej skład.

2. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

 

§ 10.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Pierwszy etap rekrutacji polega na analizie dokumentów aplikacyjnych i ocenie stopnia spełnienia warunków formalnych, określonych potrzebami Instytucji.
 2. Drugi etap- wyłonienie kandydata- składa się z oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych.
 3. Trzeci etap postępowania rekrutacyjnego to rozmowa kwalifikacyjna.

 

§ 11.

1. Oceny merytorycznej złożonych dokumentów dokonuje się biorąc pod uwagę następujące dane kandydata;

1)      posiadane wykształcenie;

2)      dodatkowe kwalifikacje: kursy specjalistyczne, uprawnienia i egzaminy państwowe;

3)      znajomość języka obcego;

4)      doświadczenie zawodowe;

5)      autorska propozycja organizacji pracy na stanowisku.

 1. Najwyżej punktowani są kandydaci posiadający:

1) wykształcenie wyższe magisterskie (prawnicze, administracyjne lub specjalistyczne niezbędne na zajmowanym stanowisku);

2) szczególne kwalifikacje z zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej;

3) wymagane uprawnienia i egzaminy zawodowe;

4) stosowne doświadczenie zawodowe.

 

 

§ 12.

1. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Każdy członek Komisji podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 1 do 5.

3. Wzór kwestionariusza oceny kandydata z rozmowy kwalifikacyjnej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Procedury.

4. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

1)      predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków;

2)      posiadanie wiedzy na temat …………;

3)      obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata;

4)      cele zawodowe kandydata.

 

§ 13.

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja wybiera kandydata na dane stanowisko, który w selekcji końcowej uzyskał największą ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

§ 14.

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 2. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą przygotowane do osobistego odbioru przez zainteresowanych lub zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.

 

§ 15.

1. Kandydat który po pozytywnej weryfikacji ma podjąć pracę w GOK zostaje skierowany na badania lekarskie.

2. Skierowanie na badania lekarskie powinno zawierać:

1)      określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane;

2)      określenie stanowiska pracy, na którym osoba ma być zatrudniona lub jest zatrudniona obecnie;

3)      informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonywanych na tych stanowiskach.

 

§ 16.

1. W wyniku przeprowadzonego badania, lekarz wydaje orzeczenie w formie zaświadczenia lekarskiego. Zaświadczenie przekazywane jest pracownikowi i pracodawcy.

2. Orzeczenie lekarskie stwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub określa przeciwwskazania zdrowotne do zatrudnienia na określonym stanowisku pracy.

 

§ 17.

Jeśli pracownik lub pracodawca nie zgadzają się z treścią orzeczenia, mogą wystąpić w ciągu 7 dni od dnia wydania orzeczenia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy za pośrednictwem lekarza który wydał to orzeczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie kolejnego badania. Badanie kontrole powinno być przeprowadzone w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Ustalone orzeczenie lekarskie jest ostateczne.

§ 18.

1. Przed przystąpieniem do pracy pracodawca jest zobowiązany przeszkolić pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż., bez tych szkoleń nie wolno dopuścić pracownika do pracy. Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi niezbędne przeszkolenie, a pracownik nie może odmówić uczestnictwa w takim szkoleniu oraz poddania się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

2. Szkolenia przeprowadzane są w formie szkoleń wstępnych i szkoleń okresowych.
Szkolenia wstępne dla poszczególnych grup stanowisk obejmują:

1)      instruktaż ogólny;

2)      instruktaż stanowiskowy;

3)      szkolenie podstawowe.

 1. Instruktaż ogólny odbywają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, w tym również studenci
  i uczniowie odbywający praktyki. Instruktaż ten zapoznaje uczestników szkolenia
  z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy
  i regulaminach pracy oraz z zasadami obowiązującymi w danym zakładzie pracy.
 2. Obok instruktażu ogólnego i stanowiskowego pracownicy mają obowiązek ukończyć szkolenie podstawowe, które powinno być przeprowadzone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

 

Załączniki do niniejszej procedury:

 1. Wzór ogłoszenia o naborze.
 2. Kwestionariusz osobowy.
 3. Kwestionariusz oceny kandydata.

 

 

.......................................................

                                                                                                               (podpis Dyrektora)

 

 
 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do
Procedury rekrutacji pracowników Gminnego
Ośrodka Kultury w Cisku

 

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W CISKU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

........................................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

Wymagania niezbędne:

1)     …………………………..

2)     …………………………..

3)     …………………………..

Wymagania dodatkowe:

1)      ……………………………

2)      ……………………………

3)      ……………………………

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV);

2)      list motywacyjny;

3)      dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów;

4)      kwestionariusz osobowy;

5)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia ......... do godz  ................. 

z dopiskiem na kopercie : „ Nabór  na stanowisko……………….............

1)      osobiście w sekretariacie GOK (pokój nr 10) lub

2)      pocztą na adres –Gminny Ośrodek Kultury w Cisku, ul. Planetorza 30, 47- 253 Cisek.

Aplikacje, które wpłyną do GOK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do
Procedury rekrutacji pracowników Gminnego
Ośrodka Kultury w Cisku

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Imię (imiona) i nazwisko…………………………………………………….…………………….......

Imiona rodziców…………………………………………………………………………………….....

Data urodzenia………………………………………………………………………………………...

Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)……………………………..…………....................

...............................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………....................

Wykształcenie……………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

………….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(tytuł zawodowy, stopień awansu)

Wykształcenie uzupełniające………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................………………………………………………………………………………………………………………
(kursy, studia podyplomowe)

Przebieg dotychczasowego zatrudnienia……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……............................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców, oraz zajmowane stanowiska)

Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania……………………………………………

…………………………………………………………………………..............................................

                                                     …...........................................................................................................................................................

 

 

……………………..                                                …………………………………………………

(miejscowość, data)                                                        (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do
 Procedury rekrutacji pracowników Gminnego
Ośrodka Kultury w Cisku

 

KWESTIONARIUSZ OCENY KANDYDATA
 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

...........................................................

nazwa stanowiska pracy

...........................................................

imię i nazwisko kandydata

I.       WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA

 1. Poziom wykształcenia:

wyższe magisterskie, wyższe licencjackie, średnie, zawodowe

 1. Ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia:

doktorat, podyplomowe, językowe, komputerowe, inne

 1. Zgodność kierunku (rodzaju) wykształcenia z wymogami stanowiska pracy:

brak zgodności, luźny związek, średni stopień zgodności, duża zbieżność,
bezpośrednio związane z daną pracą

 1. Zgodność rodzaju i poziomu wykształcenia z wymogami stanowiska pracy:

 brak zgodności, dostateczna, odpowiednia, duża, doskonała

II.    DOŚWIADCZENIE KANDYDATA

 1. Jak długo kandydat wykonywał pracę podobną do tej, o którą się ubiega:

nie wykonywał, krócej niż rok, 1-3 lat, dłużej niż 3 lata

 1. Ile czasu kandydat poświęcał w dotychczasowej pracy na wykonywanie czynności podobnych do tych na stanowisku, o które się ubiega?

wykonywał inną pracę, 25% czasu, 50% czasu, 75% czasu, wykonywał prawie identyczną pracę

 1. Zgodność posiadanego doświadczenia zawodowego z wymogami stanowiska pracy:

 brak zgodności, dostateczna, odpowiednia, duża, doskonała

III. PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

 1. W ilu podmiotach pracował /a Pan /Pani dotychczas?

pierwsza praca, w jednej, w dwóch, w trzech, w więcej niż trzech

 1. Jakie były przyczyny zmiany ostatniego miejsca pracy?

nie zmieniał, wynagrodzenie, warunki pracy, brak możliwości rozwoju, mało interesująca praca, brak porozumienia z przełożonym, i/lub z kolegami, inne, jakie:

 1. Ocena przyczyn dotychczasowych zmian miejsca pracy:

niezadowalająca, odpowiednia, dobra, uzasadniona

IV. CELE ZAWODOWE, MOTYWY UBIEGANIA SIĘ O PRACĘ

 1. Dlaczego kandydat chce podjąć pracę w danej firmie?

lubi ten rodzaj pracy, chce zarabiać więcej, widzi szansę rozwoju, inne:

 1. Co kandydat chciałby robić:

za rok: ..............................................................

za trzy lata .......................................................

za pięć lat ........................................................

 1. Czy cele zawodowe kandydata są możliwe do osiągnięcia na danym stanowisku pracy?

tak, częściowo, nie

 

V.    UWAGI O SPOSOBIE BYCIA KANDYDATA .....................................................

 

Uwzględniając informacje zawarte w pkt I-V, kandydata można rekomendować do zatrudnienia:
tak, nie

.........................................................................

/Data, podpis osoby przeprowadzającej rozmowę/

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2016 15:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 985
25 października 2016 15:41 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
25 października 2016 15:41 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
25 października 2016 15:38 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.