ZARZĄDZENIE NR 3/2016 z dnia 10.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia Planu kontroli

ZARZĄDZENIE NR 3/2016

 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

 

z dnia 10.01.2016 r.

 

w sprawie wprowadzenia Planu kontroli
w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku

 

Działając na podstawie Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15 poz. 84.)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

 

Wprowadza się do stosowania Plan kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku,  którego treść stanowi Załącznik niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

ZAŁACZNIK do Zarządzenia Nr 3/2016
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
z dnia 10.01.2016r. w sprawie wprowadzenia Planu kontroli
w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku

 

Plan kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku

Lp.

Kontrolowany obszar

Zakres kontroli

(zagadnienia)

Osoba

odpowiedzialna

Częstotliwość

Osoby

kontrolujące

Uwagi

1

Organizacja prawna

GOK

 1. Sprawdzanie kompletności dokumentacji określających legalność działań GOK i jej zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi.
 2. Zgodność działań GOK z w/w dokumentacją.

Dyrektor,

Główny Księgowy,

Wg potrzeb- nie rzadziej niż raz w roku

Dyrektor,

Główny Księgowy

 

2

Gospodarowanie finansami i mieniem

Rachunkowość

 1. Zakres kontroli opiera się o wymogi zawarte w przyjętej polityce rachunkowości.
 2. Prawidłowość realizacji wydatków w stosunku do planów wydatków.
 3. Zgodność wydatkowania środków wobec planu.
 4. Realizacja zasady oszczędności w miejscu powstawania kosztów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor,

Główny Księgowy,

Bieżąco, okresowo- nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy

Dyrektor,

Główny Księgowy

 

Lp.

Kontrolowany obszar

Zakres kontroli

(zagadnienia)

Osoba

odpowiedzialna

Częstotliwość

Osoby

kontrolujące

Uwagi

 

 

Gospodarka finansowa

 1. Prawidłowe planowanie (zabezpieczenie potrzeb w stosunku do możliwości finansowych).
 2. Wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym.
 3. Celowość, oszczędność, gospodarność.

Dyrektor,

Główny Księgowy

Miesięcznie

Dyrektor,

Główny Księgowy

 

Gospodarka majątkowa

 1. Poprawność ewidencji majątkowej
 2. Inwentaryzowanie składników majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Prawidłowa gospodarka magazynowa

Dyrektor,

Główny Księgowy,

Wg potrzeb nie rzadziej niż raz na rok

Dyrektor,

Główny Księgowy, Pracownik wyznaczony przez Dyrektora

 

Wynagrodzenia pracowników

 1. Zakres kontroli obejmuje zagadnienia związane z zatrudnianiem i płacami, w tym dokumentacją kadrową i księgową, przestrzeganie ustawy o ODO, a także formalną i techniczną ochroną dokumentacji kadrowej i płacowej; prawidłowa archiwizacja.

Dyrektor,

Główny Księgowy

Miesięcznie

Dyrektor,

Główny Księgowy, Pracownik wyznaczony przez Dyrektora

 

Zamówienia publiczne

 1. Poprawność przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia.
 2. Zasady udzielania zamówień pozaustawowych (Regulamin).
 3. Ewidencjonowanie zamówień.
 4. Dokumentacja

 

 

 

Dyrektor,

Główny Księgowy,

Wg potrzeb

Dyrektor,

Główny Księgowy, Pracownik wyznaczony przez Dyrektora

 

Lp.

Kontrolowany obszar

Zakres kontroli

(zagadnienia)

Osoba

odpowiedzialna

Częstotliwość

Osoby

kontrolujące

Uwagi

3

Zarządzanie

zasobami ludzkimi

 1. Rekrutacja i dobór kadry.
 2. Realizacja polityki szkoleniowej(Szkolenie i doskonalenie zgodne z potrzebami i planem).
 3. Okresowe oceny pracowników, realizacja zadań zgodnie z zakresami czynności, skuteczność działań motywujących.

Dyrektor,

Główny Księgowy

Wg potrzeb

Miesięcznie

 

Wg potrzeb nie rzadziej niż raz na rok

Dyrektor,

Główny Księgowy, Pracownik wyznaczony przez Dyrektora

 

4

Dyscyplina pracy

 1. Przestrzeganie dyscypliny pracy przez wszystkich pracowników.
 2. Kontrola zapisów w dziennikach i innych dokumentach potwierdzających realizację zajęć.
 3. Kontrola czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
 4. Kontrola wyjść służbowych tj. dziennik wyjść służbowych.
 5. Kontrola zwolnień chorobowych.

Dyrektor,

Główny Księgowy,

Raz w roku

Dyrektor,

Główny Księgowy, Pracownik wyznaczony przez Dyrektora,

 

5

Zarządzanie

informacją

 1. Zabezpieczenie informacji niejawnych.
 2. Przestrzeganie zasad udostępniania informacji niejawnych.
 3. Dostępność do informacji mających związek z kontrolą zarządczą.
 4. Wdrażanie programu dotyczącego ochrony danych osobowych.
 5. Systematyczne, zgodne z prawem zamieszczanie informacji na stronie internetowej Zespołu i BIP.

 

 

 

 

Dyrektor,

Główny Księgowy

Na początku roku szkolnego

 

Doraźnie

Dyrektor,

Główny Księgowy, Pracownik wyznaczony przez Dyrektora

 

Lp.

Kontrolowany obszar

Zakres kontroli

(zagadnienia)

Osoba

odpowiedzialna

Częstotliwość

Osoby

kontrolujące

Uwagi

6

Ochrona przed

zagrożeniami

na stanowiskach pracy

 1. Dostępność instrukcji BHP I PPOŻ na stanowiskach pracy.
 2. Aktualność w/w instrukcji.
 3. Znajomość w/w instrukcji.
 4. Przestrzeganie przepisów BHP.
 5. Zabezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego.
 6. Przeprowadzanie próbnych ewakuacji.

Dyrektor,

Główny Księgowy,

Raz w roku

Dyrektor,

Główny Księgowy, Pracownik wyznaczony przez Dyrektora

 

7

Zamówienia publiczne

1. Prawidłowość wyboru trybu zamówień dostawców lub wykonawców.

2. Poprawność przeprowadzonych postępowań o udzielanie zamówień.

3. Ewidencjonowanie zamówień.

 

Dyrektor,

Główny Księgowy

Raz w roku

Dyrektor,

Główny Księgowy, Pracownik wyznaczony przez Dyrektora

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2016 15:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 864
25 października 2016 15:24 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
25 października 2016 15:22 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
25 października 2016 15:22 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.