Z arządzenie nr 03/2015

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 03/2015

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU

z dn. 30.06.2015r.

 

W sprawie:                                                                                                                                                                                           Wprowadzenia zmiany do planu finansowego GOK na rok 2015r

Na podstawie § 16 Satutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku nadanego uchwałą nr V/26/2003 z dnia 24.03.2003r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

 Z dniem 30.06.2015r. wprowadzam zmiany do plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2015r.

§ 2

 

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2015r. po zmianach, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

Józef Zorembik             

 

/ podpis i pieczęć dyrektora/

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lipca 2016 10:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 768
21 lipca 2016 10:23 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
21 lipca 2016 10:19 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.