Zarządzenie nr 12/2012

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 12/2012

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ciskuz dn. 02.01.2012

w sprawie:

Powołania zespołu do spraw koordynacji kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku

 

Na podstawie rozdz. III § 9 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku wprowadzonego Zarządzeniem nr 03/11 z dnia 30.09.2011r. zarządzam , co następuje:

§1

Wprowadzam obowiązek koordynacji Kontroli Zarządczej w GOK w Cisku

§2

  1. Powołuję Zespół ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury, zwany dalej Zespołem w składzie:

  1. Kierownik GBP w Cisku -Koordynator Kontroli Zarządczej

  2. Główna księgowa – Członek Zespołu

     

  1. Zobowiązuję Zespół Koordynacji Kontroli Zarządczej GOK Cisek do:

1) koordynacji działań związanych z systemem Kontroli Zarządczej w GOK w Cisku

szczególności w zakresie :

a. ustanawiania celów, zadań i mierników w ramach Planu celów, zadań i mierników GOK

w Cisku b. identyfikacji ryzyk, analiz ryzyk i ustanawiania mechanizmów reagowania na ryzyko

w ramach Planu zarządzania ryzykiem wysokim w GOK w Cisku

c. przeprowadzeniem co najmniej raz w roku samooceny systemu Kontroli Zarządczej

przez pracowników GOK w Cisku w oparciu o formularz samooceny stanowiący

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

d. sporządzania w terminie do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego corocznego, 2) bieżącego monitorowania skuteczności poszczególnych elementów systemu Kontroli Zarządczej .

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Koordynatorowi Kontroli Zarządczej GOK

 

§ 4

 


 

Zarządzenie wchodzi w życie 02.01.2012.

 

 

 

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej jest jednym z narzędzi, którego celem jest pomoc kierownikowi jednostki w uzyskaniu informacji na temat stanu kontroli zarządczej, w tym w szczególności zidentyfikowanie obszarów lub zagadnień wymagających usprawnień.

Podstawą do opracowania tego dokumentu były standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (zwane dalej standardami), stanowiące załącznik do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).

Efektywne korzystanie z niniejszego dokumentu wymaga uprzedniego zapoznania się ze standardami i zrozumienia roli kontroli zarządczej w jednostce.

We wzorze niniejszego dokumentu zaproponowano, aby udzielone odpowiedzi poparte zostały dowodami oraz wskazane zostały przyczyny niepodjęcia działań w obszarze ocenianym. Przewidziano rubrykę umożliwiającą oceniającemu na przedstawienie uwag i propozycji usprawnień. Powyższe pozwoli na kompleksowe podejście do zagadnień, będących przedmiotem oceny, a także określić dalsze kierunki działania jednostki i doskonalić system kontroli zarządczej.

 

 

ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

PRZESTRZEGANIE WARTOŚCI ETYCZNYCH

1. Czy w jednostce promowane są wartości etyczne?

TAK

dowody:

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

2. Czy przy wykonywaniu powierzonych zadań przestrzegane są wartości etyczne?

TAK

dowody:

NIE

przyczyny

NIE WIEM

przyczyny:

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

KOMPETENCJE ZAWODOWE

3. Czy zadbano, aby wszyscy pracownicy jednostki posiadali wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania?

TAK

dowody:

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

4. Czy proces zatrudnienia jest prowadzony w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy?

TAK

dowody:

NIE

przyczyny:

NIE WIEM

przyczyny:

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

5. Czy zadbano o rozwój kompetencji zawodowych pracowników jednostki?

TAK

dowody:

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

6. Czy struktura organizacyjna jednostki jest dostosowana do aktualnych celów i zadań?

TAK

dowody:

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

7. Czy zakres zadań, uprawnień i nadzoru w jednostce jest określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny?

TAK

dowody:

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

8. Czy aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności jest określony dla każdego pracownika?

TAK

dowody:

 

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ

9. Czy w jednostce precyzyjnie określono zakres delegowanych uprawnień?

TAK

dowody:

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

10. Czy zakres delegowanych uprawnień jest odpowiedni do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z nimi związanego?

TAK

dowody:

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

11. Czy przyjęcie delegowanych uprawnień jest potwierdzane podpisem?

TAK

dowody:

 

NIE

Przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

MISJA

12. Czy istnieje opis misji?

TAK

dowody:

 

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

OKREŚLANIE CELÓW I ZADAŃ, MONITOROWANIE I OCENA ICH REALIZACJI

13. Czy jasno określono cele i zadania jednostki w pespektywie rocznej?

TAK

dowody:

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

14. Czy wykonanie celów i zadań monitorowane jest za pomocą wyznaczonych mierników?

TAK

dowody:

 

NIE

przyczyny:

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

15. Czy przeprowadzając ocenę realizacji celów i zadań uwzględnia się kryterium oszczędności, efektywności i skuteczności?

TAK

dowody:

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

16. Czy określając cele i zadania wskazano osoby odpowiedzialne bezpośrednio za ich wykonanie oraz zasoby przeznaczone do ich realizacji?

TAK

dowody:

 

NIE

przyczyny:

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

IDENTYFIKACJA RYZYKA

17. Czy - nie rzadziej niż raz w roku dokonuje się identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań oraz realizowanych przez jednostkę konkretnych programów i projektów?

TAK

dowody:

 

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

18. Czy system zarządzania ryzykiem jest dokumentowany?

TAK

dowody:

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

ANALIZA RYZYKA
19. Czy zidentyfikowane ryzyka poddano analizie mającej na celu określenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia i możliwych skutków?

TAK

dowody:

 

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

20. Czy określono akceptowany poziom ryzyka?

TAK

dowody:

 

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

REAKCJA NA RYZYKO

21. Czy w stosunku do każdego istotnego ryzyka określono rodzaj reakcji?

TAK

dowody:

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

22. Czy określono działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu?

TAK

dowody:

 

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

MECHANIZMY KONTROLI

DOKUMENTOWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

23. Czy dokumentacja kontroli zarządczej jest spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna?

TAK

dowody:

 

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

NADZÓR

24. Czy prowadzony jest nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji?

TAK

dowody:

NIE

przyczyny:

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

CIĄGŁOŚĆ DZIAŁALNOŚCI

25. Czy zapewniono istnienie mechanizmów służących utrzymaniu ciągłości działalności jednostki wykorzystując m.in. system stałych zastępstw, plany urlopów, system udzielania pełnomocnictw i upoważnień, politykę rachunkowości, plany awaryjne na wypadek przerw w działaniu systemów informatycznych ?

TAK

dowody:

NIE

przyczyny:

NIE WIEM

przyczyny:

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

OCHRONA ZASOBÓW

26. Czy zadbano, aby dostęp do zasobów jednostki miały wyłącznie upoważnione osoby?

TAK

dowody:

NIE

przyczyny:

NIE WIEM

przyczyny:

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

27. Czy wszystkim pracownikom określono odpowiedzialność za zapewnienie ochrony i właściwe wykorzystanie zasobów jednostki?

TAK

dowody:

 

NIE

przyczyny:

NIE WIEM

przyczyny:

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE MECHANIZMY KONTROLI DOTYCZĄCE OPERACJI FINANSOWYCH I GOSPODARCZYCH

28. Czy istnieją sformalizowane zasady dotyczące kontroli i obiegu dokumentów związanych z operacjami finansowymi i gospodarczymi, w tym udzielania zamówień publicznych?

TAK

dowody:

 

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

29. Czy kluczowe obowiązki dotyczące realizacji operacji finansowych i gospodarczych są rozdzielone pomiędzy różne osoby?

TAK

dowody:

 

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

MECHANIZMY KONTROLI DOTYCZĄCE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

30. Czy określono mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych?

TAK

dowody

 

NIE

przyczyny

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

BIEŻĄCA INFORMACJA

31. Czy wszystkim pracownikom zapewniono, w odpowiedniej formie i czasie, dostęp do informacji niezbędnych do realizacji zadań?

TAK

dowody:

 

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

32. Czy zapewniono efektywne mechanizmy przekazywania ważnych informacji (w kierunku pionowym i poziomym) w jednostce?

TAK

dowody:

 

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA

33. Czy zapewniono efektywne funkcjonowanie kanałów komunikacji z klientami zewnętrznymi?

TAK

dowody:

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

34. Czy na bieżąco są aktualizowane informacje w Biuletynie Informacji Publicznej?

TAK

dowody:

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

MONITOROWANIE I OCENA

MONITOROWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

35. Czy skuteczność poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej jest monitorowana?

TAK

dowody:

 

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

36. Czy w reakcji na uwagi kierowane przez organy nadzorujące, kontrolne i informacje pochodzące od klientów, mogące wskazywać na niedoskonałości systemu kontroli zarządczej podejmowane są działania zapobiegawcze i korygujące?

TAK

dowody:

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

SAMOOCENA

37. Czy wyniki przeprowadzanej samooceny są wykorzystywane do oceny i doskonalenia systemu kontroli zarządczej?

TAK

dowody:

 

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

38. Czy samoocena jest udokumentowana?

TAK

dowody:

 

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

AUDYT WEWNĘTRZNY

39. Czy w przypadkach i na warunkach określonych w ustawie audytor wewnętrzny prowadzi obiektywną i niezależną ocenę kontroli zarządczej?

TAK

dowody:

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

UZYSKANIE ZAPEWNIENIA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

40. Czy źródłem uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej są w szczególności wyniki: monitorowania realizacji celów i zadań, samooceny kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznych, kontroli zewnętrznych, innych źródeł informacji (w tym np. wyników przeglądów systemów zarządzania, wewnętrznych audytów jakości).

TAK

dowody:

 

NIE

przyczyny:

 

NIE WIEM

przyczyny:

 

UWAGI (PROPOZYCJE)

 

 

 

DATA:

 

 

……………………………..……………

 

SPORZĄDZIŁ:

 

 

……………………………..……………

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2014 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 1305
06 lutego 2014 15:01 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
06 lutego 2014 14:57 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.