Zarządzenie 01/2012

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 01/2012

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

z dn. 02.01.2012

w sprawie:

zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej

w Gminnym Ośrodku Kultury w CiskuW celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku

§ 1

1. Każda pisemna procedura kontroli zarządczej, zwana dalej procedurą, podlega rejestracji, niezwłocznie po jej podpisaniu przez kierownika jednostki.

2. Procedury wprowadzane są w formie zarządzeń.

§ 2

Rejestr procedur prowadzi Koordynator Kontroli Zarządczej GOK według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.

§ 3

1. Procedury przed podpisaniem podlegają konsultacjom we wszystkich komórkach organizacyjnych, których dotyczą.

2. Projekt procedur przekazuje się komórkom organizacyjnym a/ GOK b/ GBP celem konsultacji. Uwagi komórek merytorycznych przekazywane są doKoordynatora Kontroli Zarządczej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu procedur.

3. Po analizie uwag, Koordynator Kontroli Zarządczej dokonuje odpowiednich poprawek projektu procedur i przekazuje go Dyrektorowi celem podpisania. Do projektu załącza się uwagi komórek organizacyjnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.01.2012

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi Kontroli Zarządczej.

Dyrektor

/ - / Józef Zorembik

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2015 14:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 1289
28 stycznia 2015 14:58 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
28 stycznia 2015 14:57 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.