Zarządzenie 02-15

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 02/2015

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CISKU

z dn. 02.01.2015r.

 

W sprawie:

Wprowadzenia planu finansowego GOK na rok 2015

  Na podstawie § 16 Satutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku nadanego uchwałą nr V/26/2003 z dnia 24.03.2003r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku zarządzam co następuje:

 § 1

 Z dniem 02.01.2015r wprowadzam plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2015.

§ 2

 Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku na rok 2015 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

  Józef Zorembik

/ podpis i pieczęć dyrektora/

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2015 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 1175
28 stycznia 2015 14:33 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
28 stycznia 2015 14:31 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.