Zarządzenie nr 09/2012

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 09/2012

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

z dn.02.01.2012r.

w sprawie: wprowadzenia zasad zapewniających bezstronność i obiektywizm działania w

w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku

 

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady zapewniające bezstronność i obiektywizm działania w w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku

§ 1

Pracownicy w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku powinni zachować bezstronność i obiektywizm przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych, w szczególności przy wydawaniu decyzji administracyjnych i podatkowych, wydawaniu zezwoleń, podejmowaniu czynności w ramach postępowania o zamówienie publiczne, podejmowaniu czynności przy udzielaniu dotacji.

§ 2

1. Pracownik wykonujący czynności w ramach postępowania administracyjnego podlega wyłączeniu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

2. W każdym postępowaniu, w którym podejmuje czynności, pracownik składa oświadczenie o przesłankach wyłączenia według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia. Oświadczenie załącza się do akt sprawy.

3. Bezpośredni przełożony pracownika jest zobowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie ­uprawdopodobnione istnienie okoliczności wskazanych w oświadczeniu.

4. Na miejsce osoby wyłączonej wyznacza się innego pracownika.

§ 3

1. Pracownik wykonujący czynności w ramach postępowania podatkowego podlega wyłączeniu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

2. W każdym postępowaniu, w którym podejmuje czynności, pracownik składa oświadczenie o przesłankach wyłączenia wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia. Oświadczenie załącza się do akt sprawy.

3. Bezpośredni przełożony pracownika jest zobowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie ­uprawdopodobnione istnienie okoliczności wskazanych w oświadczeniu.

4. Na miejsce osoby wyłączonej wyznacza się innego pracownika.

§ 4

1. Pracownik wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlega wyłączeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. W postępowaniach o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro pracownik składa oświadczenie o przesłankach wyłączenia wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia. Oświadczenie załącza się do akt sprawy.

3. Bezpośredni przełożony pracownika jest zobowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie ­uprawdopodobnione istnienie okoliczności wskazanych w oświadczeniu.

4. Na miejsce osoby wyłączonej wyznacza się innego pracownika.

§ 5

1. Pracownik biorący udział w postępowaniu w sprawie przyznania dotacji, w szczególności w trybie konkursowym przewidzianym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, podlega wyłączeniu, jeżeli:

a) ubiega się o udzielenie dotacji;

b) pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z podmiotem ubiegającym się o udzielenie dotacji lub członkami organów za­rządzających lub ­organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji;

c) przed upływem 3 lat od dnia ogłoszenia konkursu pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem ubiegającym się o udzielenie dotacji lub był członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji;

d) pozostaje z podmiotem ubiegającym się o udzielenie dotacji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

2. W każdym postępowaniu w sprawie przyznania dotacji pracownik składa oświadczenie o przesłankach wyłączenia według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do zarządzenia. Oświadczenie załącza się do akt sprawy.

3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności wskazanych w oświadczeniu.

4. Na miejsce osoby wyłączonej wyznacza się innego pracownika.

§ 6

1. Pracownik podlega wyłączeniu w każdym innym przypadku, gdy wykonując swoje obowiązki wobec danej osoby lub podmiotu, pozostaje jednocześnie z tą osobą ­lub podmiotem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

2. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na żądanie pracownika albo z urzędu wyznaczyć innego pracownika do wykonania danej czynności.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia podpisania.

 

(podpis osoby wydającej zarządzenie)

 

 

Zał. Nr 1

do zarz 09 z dnia 02.01.2012

 

 

Oświadczenie osoby biorącej udział w postępowaniu administracyjnym

 

 

Imię

Nazwisko

Oznaczenie sprawy

Niniejszym oświadczam, że:

1) nie jestem stroną postępowania ani nie pozostaję z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na moje prawa lub obowiązki;

2) sprawa, w której wykonuję czynności, nie jest sprawą mojego małżonka oraz krew­nych i powinowatych do drugiego stopnia;

3) sprawa, w której wykonuję czynności, nie jest sprawą osoby związanej ze mną z ­tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

4) w sprawie nie byłem świadkiem lub biegłym, nie byłem i nie jestem przedstawicielem jednej ze stron, przedstawicielem strony nie jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3;

5) nie brałem udziału w sprawie w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji;

6) z powodu sprawy nie wszczęto przeciw mnie dochodzenia służbowego, postępowania dyscyplinarnego lub karnego;

7) w sprawie stroną nie jest osoba pozostająca wobec mnie w stosunku nadrzędności służbowej.

 

(data i podpis składającego oświadczenie)

W związku z zaistnieniem jednej z powyższych okoliczności podlegam wyłączeniu z postępowania:

 

 

 

(uzasadnienie)

 

(data i podpis składającego oświadczenie)

 

 

Zał. Nr 2

do zarz 09 z dnia 02.01.2012

 

 

Oświadczenie osoby biorącej udział w postępowaniu podatkowym

 

 

Imię

Nazwisko

Oznaczenie postępowania

Niniejszym oświadczam, że:

1) nie jestem stroną postępowania ani nie pozostaję z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik postępowania może mieć wpływ na moje prawa lub obowiązki;

2) stroną postępowania nie jest mój małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny, po­wino­waty pierwszego stopnia;

3) stroną postępowania nie jest osoba związana ze mną z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

4) w sprawie nie byłem świadkiem lub biegłym, nie byłem i nie jestem przedstawicielem podatnika, przedstawicielem podatnika nie jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3;

5) nie brałem udziału w wydaniu zaskarżonej decyzji;

6) w związku z postępowaniem nie wszczęto przeciw mnie dochodzenia służbowego, postępowania dyscyplinarnego lub karnego;

7) w postępowaniu stroną nie jest osoba pozostająca wobec mnie w stosunku nad­rzęd­ności służbowej.

 

(data i podpis składającego oświadczenie)

W związku z zaistnieniem jednej z powyższych okoliczności podlegam wyłączeniu z po­stępowania:

 

 

 

(uzasadnienie)

 

(data i podpis składającego oświadczenie)

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2014 14:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 1106
06 lutego 2014 14:31 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
06 lutego 2014 14:28 (Józef Zorembik) - Dodanie nowej zakładki.