Zarządzenie nr 08/2012

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 08/2012

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

z dn.02.01.2012

 

w sprawie:

w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Gminnym Ośrodku Kultury w CiskuCelem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady wydawania i rejestracji upoważnień w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku

§ 1

Upoważnienia i pełnomocnictwa podpisuje kierownik jednostki.

§ 2

Wprowadza się wzory upoważnień stosowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku.

a) wzór upoważnienia pracownika organu podatkowego (postępowanie podatkowe), stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia;

b) wzór upoważnienia pracownika organu administracji (postępowanie administracyjne), stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia;

c) wzór powierzenia obowiązków i odpowiedzialności z zakresu rachunkowości (art. 4 ustawy o rachunkowości), stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia;

d) wzór powierzenia obowiązków i odpowiedzialności głównemu księgowemu jed­nostki (art. 54 ustawy o finansach publicznych), stanowiący załącznik Nr 4 do zarządzenia;

e) wzór pełnomocnictwa/upoważnienia do wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (art. 18 ustawy Prawo zamówień publicz­nych), stanowiący załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 3

1. Wydane upoważnienia i pełnomocnictwa podlegają rejestracji.

2. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw prowadzi stanowisko ds. kadrowych

 

3. Wzór rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw stanowi załącznik Nr 6 do ­zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem dnia 02.01.2012

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi kontroli zarządczej.

 

 

 

Zał. Nr 1

do zarz 08 z dnia 02.01.2012

Cisek., dnia ..................... r.

 

 

Upoważnienie pracownika organu podatkowego

 

 

Na podstawie przepisów art. 143 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa upoważniam:

Pana/Panią

(wskazanie osoby)

zamieszkałego(łą)

(wskazanie adresu osoby)

zatrudnionego(ną) na stanowisku

(wskazanie stanowiska)

w

(wskazanie jednostki)

do załatwiania spraw w imieniu

(wskazanie organu podatkowego)

w zakresie1:

1) wydawania decyzji2,

2) wydawania postanowień3,

3) wydawania zaświadczeń,

4)...........................................

  (wskazanie innych czynności)


 

(podpis kierownika jednostki)

 

1Można upoważnić daną osobę do wszystkich czynności lub jedynie niektórych.

2Można dookreślić, do wydawania jakich decyzji upoważnia się daną osobę, np. do wydawania wszystkich decyzji z wyjątkiem decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych.

3Można dookreślić, do wydawania jakich postanowień upoważnia się daną osobę.


 

Zał. Nr 3

 

do zarz 08 z dnia 02.01.2012

  

Cisek, dnia ..................... r.

 

 

 

 

 

Powierzenie obowiązków i odpowiedzialności z zakresu rachunkowości

 

 

 

 

 

Na podstawie przepisów art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości powierzam:

   

Panu/Pani

 

(wskazanie osoby)

 

 

 

 

 

zamieszkałemu(ej)

 

(wskazanie adresu osoby)

 

 

 

 

 

zatrudnionemu na stanowisku

 

(wskazanie stanowiska)

 

 

 

w

 

(wskazanie jednostki)

 

obowiązki w zakresie1 (wybrać właściwe z podanych przykładów lub opisać z uwzględ­nieniem charakterystyki jednostki):

 

1) prowadzenia ksiąg rachunkowych;

 

3) okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

 

4) wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;

 

5) sporządzania sprawozdań finansowych;

 

6) gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

 

7)

 

8)

  

Przyjmuję

 

 

 

(podpis pracownika) (podpis kierownika jednostk

 

1Wskazanym w przepisach art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości.
 

Zał. Nr 4

 

do zarz 08 z dnia 02.01.2012

 

 

 

 

Cisek., dnia ..................... r.

 

 

 

 

 

Powierzenie obowiązków i odpowiedzialności
głównemu księgowemu jednostki

 

 

 

 

Na podstawie przepisów art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powierzam:

 

 

 

 

Panu/Pani

 

(wskazanie osoby)

 

 

 

 

zamieszkałemu(ej):

 

(wskazanie adresu osoby)

 

 

 

 

 

pełniącej funkcję głównego księgowego

 

(wskazanie jednostki)

 

 

 

 

 

obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

 

1) prowadzenia rachunkowości jednostki,

 

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

 

3) dokonywania wstępnej kontroli:

 

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

  

Przyjmuję

 

 


 

Zał. Nr 5

 

do zarz 08 z dnia 02.01.2012

   

Cisek, dnia ..................... r.

 

 

 

 

 

Pełnomocnictwo/Upoważnienie1 do wykonywania czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

 

 

 

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych powierzam:

 

Panu/Pani

 

(wskazanie osoby)

 

zamieszkałemu(ej):

 

(wskazanie adresu osoby)

 

legitymującemu(ej) się dowodem osobistym:

 

(numer dowodu osobistego)

 

wykonywanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

 

 

 

(wskazanie konkretnego zamówienia)

 

następujących czynności:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(wskazanie czynności będących przedmiotem upoważnienia/pełnomocnictwa)

 

 

 

(podpis dyrektora)

 

 

 

1Niewłaściwe skreślić.


 

Zał. Nr 6

 

do zarz 08 z dnia 02.01.2012

 

 

 

 

Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

 

 

 

 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku

 

 

 

 

 

Lp.

Przedmiot
upoważnienia lub pełnomocnictwa

Podstawa
prawna

Komu wydane

Data wydania

Do kiedy ważne

Podpis osoby upoważnionej
lub umocowanej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2014 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Józef Zorembik
Ilość wyświetleń: 1730
06 lutego 2014 14:28 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
06 lutego 2014 14:26 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.
06 lutego 2014 14:26 (Józef Zorembik) - Zmiana treści zakładki.